کدام راهکار نوآوری برای سارمان شما مناسب تر است؟

ما مجموعه متنوعی از محصولات و خدمات ما در حوزه کارآفرینی و نوآوری را ارائه می نماییم

همکاری مشترک و نوآوری محصول

با پیوند دادن نقاط قوت خود با استارتاپ‌ها، محصولات نوآورانه و راه حل های تحول گرا، برای پاسخ به چالش های شرکت و بازار خود ارائه کنید

فرهنگ سازمانی و چابکی
با ایجاد کانال‌های ارتباطی بین کارآفرینان و کارمندان خود، چابکی داخلی و روحیه کارآفرینی شرکت خود را توسعه دهید
بازده مالی و استراتژی شرکت

به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در استارتاپ‌های متعهد برای سودآوری و افزایش درآمدهای خود باشید و در صنایع نوظهور ورود کنید

دیده شدن و ارتقای جایگاه برند

از طریق همکاری با استارتاپ ها، تصویر برند خود را ارتقا دهید، بیشتر دیده شوید و جایگاه خود را به عنوان یکی از حامیان اصلی اکوسیستم کارآفرینی تثبیت کنید

شرکت خود را به یک سازمان دوسوتوان تبدیل کنید

سازمانی ایجاد کنید که هم بتواند از وضعیت موجود به بهـترین شیوه بهره ببرد و هم برای آینده ای بهتر دسـت به اکتشاف حوزه های جدید بزند