اخذ مجوزهای برگزاری رویداد

مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس

Scroll to top