برگزاری کلاس های آموزشی

شامل مطالب و محتواهای آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس سطح توانمندی کارکنان

Scroll to top