تشکیل تیم های متنوع

از میان شرکت کنندگان تیم های متنوع تشکیل می شود و هر کدام بر روی یک ایده یا پروژه نوآورانه کار می کنند

Scroll to top