سازماندهی

تشکیل تیم کارآفرین شامل افراد توانمند و با انگیزه، ایجاد تشکیلات عملیاتی و ثبت شرکت حقوقی در صورت نیاز، همچنین آماده سازی تیم و شرکت برای تامین مالی، بودجه ریزی، ایجاد مدل های مالی

Scroll to top