طراحی برنامه

شامل تعیین حوزه ها و گرایشات کارآفرینی مدنظر و مطابق با ماموریت، اهداف و فرهنگ سازمانی

Scroll to top