مطالعه سازمان و استخراج مسائل

مطالعه شرکت و شناسایی ابعاد و اجزای آن و استخراج لیست نیازها و مسائل موجود در سازمان با همفکری و همکاری کارشناسان و مدیران آن

Scroll to top