ارزیابی نتایج و اعلام تیم های برتر

بر اساس معیارهای تعیین شده، فعالیت ها و دستاوردهای تیم ها بررسی و ارزیابی می شود و تیم های برتر انتخاب می شوند و داستان موفقیت آن ها در کل شرکت منتشر می شود

Scroll to top