تطابق مسئله و راه حل

حمایت و همراهی افراد نوآور در رسیدن به تطابق مساله/راه حل
آموزش و مربی‌گری
تولید و انتشار محتوا
دراختیار قراردادن کارگاه های نمونه سازی سریع
همکاری در تدوین استراتژی
شناسایی مدل‌های کسب‌وکار بالقوه‌ی مشابه

Scroll to top