شتابدهی

در مرحله شتابدهی به استارتاپ‌ها خدمات در جهت توسعه محصول و رسیدن سریع به بازار هدف ارائه می‌شود و در پایان دوره توسط کمیته سرمایه گذاران ارزیابی و در صورت تایید، مذاکرات با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه انجام می‌شود.

Scroll to top