شکلدهی

در مرحله شکلدهی به تیم/ایده منتخب فضای کاری مشترک به همراه آموزشهای تخصصی و عمومی کسب و کار و توانمندسازی مهارت‌های نرم ارائه می شود. در پایان دوره شکلدهی در صورت تایید کمیته سرمایه‌گذاری، تیم های برتر وارد مرحله شتابدهی می‌شود.

Scroll to top