فراخوان

اطلاع رسانی و فراخوان
تعیین سنجه های غربالگری
غربالگری اولیه
تعیین سنجه ها و روش داوری
برگزاری جلسات داوری
اعلام تیم ها/ایده های برتر

Scroll to top