غربالگری و انتخاب تیم/ایده ها

در ابتدا در مرحله غربالگری و انتخاب تیم/ایده ها از طریق درخواست مستقیم و یا انتخاب توسط مدیران برنامه از رویدادها، فضاهای کاری اشتراکی، دانشگاه ‌ها، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه فناوری و روش های دیگر انتخاب و پس از ارائه ایده و طرح خود،‌ تیم و ایده ارزیابی شده و در صورت کسب امتیاز مطلوب وارد مرحله شکلدهی می شوند.

Scroll to top